Przed wiel­kim wyj­ściem

Ponie­waż dieta ostat­niej szansy opiera się na spo­ży­wa­niu kok­tajli, w bar­dzo łatwy i szybki spo­sób przy­go­tu­jemy wszyst­kie posiłki. Sto­su­jąc tę kura­cję uwol­nimy się od obrzę­ków oraz sku­tecz­nie oczy­ścimy nasz orga­nizm z tok­syn. Pod­stawą diety ostat­niej szansy jest mleko, zawie­ra­jące ami­no­kwasy i wapń w dużych daw­kach i dostar­cza­jące wita­min z grupy A oraz E. Dodat­kowo kura­cja regu­luje nasze odczu­cie zarówno głodu, jak i syto­ści, dostar­cza potęż­nej dawki ener­gii, a także uspraw­nia dzia­ła­nie układu ner­wo­wego, pozwa­la­jąc się wyci­szyć.

ostatniej szansy

Zasady sto­so­wa­nia

Przy­go­to­wa­nie kok­tajli będą­cych pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem w die­cie ostat­niej szansy jest dzie­cin­nie pro­ste. Wystar­czy tylko mleko bądź jogurt natu­ralny dobrze wymie­szać z mle­kiem, żółt­kiem i sło­dzi­kiem. Do smaku możemy dodać troszkę cyna­monu. Następ­nie całość mik­su­jemy, po czym zale­wamy nią cząstki owo­ców. Dru­gim spo­so­bem przy­rzą­dze­nia kok­tajlu jest zmik­so­wa­nie owo­ców, a następ­nie doda­nie ich do mleka i dokładne wymie­sza­nie. Pamię­tać należy, że oprócz kok­tajli, nie powin­ni­śmy już spo­ży­wać niczego innego.

 

Przy­kła­dowy jadło­spis

Kok­tajl jogur­towo – tru­skaw­kowy (370 kcal):

 • 150 g jogurtu natu­ral­nego light
 • 250 ml mleka 1,5%
 • surowe żółtko
 • odro­bina sło­dziku
 • kube­czek tru­ska­wek w cząst­kach

 

Kok­tajl mleczno – melo­nowy (200 kcal):

 • pla­ste­rek melona
 • 2 łyżeczki soku z cytryny
 • 250 ml zim­nego mleka
 • surowe żółtko
 • ew. mały kie­li­szek ajer­ko­niaku

 

Kok­tajl rewi­ta­li­zu­jący (80 kcal):

 • szklanka jogurtu natu­ral­nego light
 • 250 ml soku warzyw­nego
 • łyżeczka pokrzywy
 • łyżeczka melisy
 • łyżeczka natki pie­truszki bądź mięty
 • łyżeczka szpi­naku
 • sól i pieprz do smaku

 

Aktyw­ność fizyczna

Ponie­waż przez cały czas sto­so­wa­nia diety ostat­niej szansy, spo­ży­wamy wyłącz­nie płynne posiłki w postaci kok­tajli warzywno – owo­co­wych, tre­ning fizyczny nie jest wska­zany. Po zakoń­cze­niu kura­cji, celem unik­nię­cia efektu jojo, warto wdro­żyć zrów­no­wa­żony sys­tem ćwi­czeń pod­trzy­mu­ją­cych osią­gniętą z takim tru­dem wagę.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego