Chud­niemy od tłusz­czu

Kar­dio­log, dr Atkins twier­dził, że przy­czyną nad­wagi są przede wszyst­kim węglo­wo­dany, dla­tego pod­stawą diety powinny być białka i tłusz­cze. Dzięki temu w naszym orga­ni­zmie docho­dzi do spa­la­nia nagro­ma­dzo­nego nad­miaru tłusz­czu, oraz zmiany pro­cesu prze­miany mate­rii. Dodat­kowo nasza krew zakwa­sza się, co zmniej­sza uczu­cie łak­nie­nia. Dieta Atkinsa jest jed­nak mocno kon­tro­wer­syjna, bowiem dłu­go­trwałe jej sto­so­wa­nie może się poważ­nie odbić na zdro­wiu. Przy­czyna tego stanu rze­czy jest pro­sta: kura­cja ta jest uboga w wita­miny.

 

Zasady sto­so­wa­nia

Sto­su­jąc dietę Atkinsa, przez okres czter­na­stu dni musimy uni­kać warzyw zawie­ra­ją­cych skro­bię, pro­duk­tów zbo­żo­wych (w tym pie­czywa), owo­ców, mleka i jogur­tów. Kura­cję dzie­limy rów­nież na etapy. W pierw­szym i jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej rygo­ry­stycz­nym z nich, który jest fazą wpro­wa­dza­jącą, spo­ży­wane węglo­wo­dany ogra­ni­czamy do 20 gram dzien­nie. Możemy i powin­ni­śmy jed­nak śmiało się­gać po dowolne gatunki mięs, ryb oraz dro­biu, a także owo­ców morza, ple­śnio­wych serów oraz jaj. W dru­gim eta­pie diety do menu wpro­wa­dzamy nieco wię­cej węglo­wo­da­nów, a mia­no­wi­cie do 50 gram dzien­nie. Dopusz­czone są także więk­sze ilo­ści warzyw, a także owoce jago­dowe oraz orze­chy. Ostat­nia faza jest nie tyle dietą, co sty­lem odży­wia­nia w ogóle, który powin­ni­śmy sto­so­wać przez resztę naszego życia.

 

Przy­kła­dowy jadło­spis

Faza I:

 • Śnia­da­nie: jajecz­nica z beko­nem, szynką lub kieł­basą, kawa bez kofe­iny lub zio­łowa her­bata
 • Dru­gie śnia­da­nie: rosół dro­biowy
 • Obiad: kur­czak pie­czony, nie­wielka por­cja surówki, woda mine­ralna bez gazu
 • Kola­cja: pasz­tet z wątró­bek kurzych, stek, sałatka z sosem wine­gret, bita śmie­tana bez dodatku cukru
 • Prze­gryzki: pla­stry wędlin

Faza II:

 • Śnia­da­nie: omlet z pomi­do­rem
 • Dru­gie śnia­da­nie: sałatka z szynką, pie­czo­nym indy­kiem, zie­loną sałatą i dodat­kiem majo­nezu
 • Obiad: pie­czony dorsz z pie­truszką, bruk­selki, bita śmie­tana bez dodatku cukru
 • Kola­cja: klop­siki w sosie pomi­do­ro­wym, szpi­nak
 • Prze­gryzki: kaba­nosy dro­biowe

Faza IIIIV:

 • Śnia­da­nie: Kilka kieł­ba­sek wło­skich i fili­żanka zie­lo­nej her­baty
 • Dru­gie śnia­da­nie: sałatka z tuń­czyka, róż­nych gatun­ków sałaty z dodat­kiem kawał­ków boczku
 • Obiad: Che­ese­bur­ger z beko­nem z dodat­kiem bro­kuł i kala­fiora, świeży owoc
 • Prze­gryzki: Bato­niki wyso­ko­biał­kowe, które kupić można w skle­pach z odżyw­kami.

Atkinsa1

Aktyw­ność fizyczna

Pamię­tać należy, że dietę Atkinsa sto­so­wać mogą tylko i wyłącz­nie osoby zdrowe. Zre­zy­gnujmy z nie, jeśli cho­ru­jemy na nad­ci­śnie­nie, cukrzycę, miaż­dżycę albo mamy wysoki poziom cho­le­ste­rolu. Nie ma prze­ciw­wska­zań do codzien­nego tre­ningu, pod­czas korzy­sta­nia z diety Atkinsa.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego