Sztuka nie­łą­cze­nia

Twórcą tej metody jest Henry L.N. Ander­son, die­te­tyk z Los Ange­les. Odkrył on, iż łącze­nie bia­łek z węglo­wo­da­nami wymaga uru­cho­mie­nia róż­nych enzy­mów tra­wien­nych, co w kon­se­kwen­cji powo­duje gro­ma­dze­nie się w orga­ni­zmie tok­syn, będą­cych przy­czyną odkła­da­nia się tłusz­czu i powsta­wa­nia cel­lu­litu. W die­cie Ander­sona opie­ramy się zatem głów­nie na spo­ży­wa­niu warzyw, owo­ców i orze­chów oraz uni­ka­niu uży­wek takich jak kawa, her­bata czy alko­hol, przy czym możemy je kom­po­no­wać w dowolny spo­sób.

Andersona 2

Zasady sto­so­wa­nia

 • Soki i owoce należy przyj­mo­wać jedy­nie na czczo.
 • Po jedze­nie powin­ni­śmy się­gać tylko wtedy, gdy jeste­śmy naprawdę głodni, a przyj­mo­wać tylko tyle pokarmu, aż poczu­jemy się syci.
 • Od połu­dnia do godziny 16 możemy przyj­mo­wać soki warzywne, zie­loną sałatę lub inne zie­lone warzywa.
 • Od godziny 16 do 20 można jeść wszystko tak, aby zaspo­koić głód, pamię­ta­jąc jed­nak, by nie łączyć węglo­wo­da­nów z biał­kami.
 • Mięso, ryby i sery jemy tylko w nie­wiel­kich ilo­ściach
 • Uni­kamy sosów, nawet tych na bazie jogurtu.
 • Odcho­dzimy od stołu, kiedy tylko poczu­jemy się syci.
 • Wie­czo­rem, po godzi­nie 20, nie powin­ni­śmy już w ogóle przyj­mo­wać żad­nych posił­ków
 • Pijemy tylko i wyłą­cze­nie mię­dzy posił­kami, a nie w ich trak­cie lub bez­po­śred­nio po nich.

 

Przy­kła­dowy jadło­spis

Dzień pierw­szy:

 • do godz. 12. — sok jabł­kowy (250 ml), 1 banan
 • od godz. 12. do 16. — sok pomi­do­rowy (250 ml), sałatka (100 g)
 • od godz. 16. do 20. — pie­czona pierś z kur­czaka (ok. 200 g) z goto­wa­nymi na parze bro­ku­łami (ok. 100 g)

Dzień drugi:

 • do godz. 12. — sok grusz­kowy (250 ml), kiść wino­gron
 • od godz. 12. do 16. — sok z mar­chwi (250 ml), sałatka pomi­do­rowa
 • od godz. 16. do 20. — surówka, 50 g ryżu (możesz wybrać także ziem­niaki lub maka­ron)

 

Aktyw­ność fizyczna

Dieta Ander­sona nie jest zale­cana dla osób z duża nad­wagą, gdyż uby­tek wagi nie jest w tym przy­padku tak duży, jak w przy­padku sto­so­wa­nia nie­któ­rych innych metod odchu­dza­ją­cych. Dla­tego warto oprócz wdro­że­nia nowego spo­sobu odży­wia­nia, roz­wa­żyć włą­cze­nie umiar­ko­wa­nego tre­ningu fizycz­nego.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego