mayra1

Po zdro­wie do wnę­trza

Jedną z przy­czyn nie­pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu jest gro­ma­dze­nie się w nim tok­sycz­nych sub­stan­cji. Powo­dują one sze­reg zabu­rzeń jego dzia­ła­nia i skut­kują sze­re­giem róż­nych dole­gli­wo­ści. Opra­co­wana pra­wie wiek temu dieta Mayra ma na celu przede wszyst­kim oczysz­cze­nie orga­ni­zmu, a utrata masy ciała jest jej „skut­kiem ubocz­nym”. Jest to jedna z tak zwa­nych diet bły­ska­wicz­nych, trwa­jąca do 10 dni. Skie­ro­wana jest prak­tycz­nie do każ­dego, jed­nak ma wiele prze­ciw­wska­zań. Dla­tego jej sto­so­wa­nie powinno być kon­sul­to­wane z leka­rzem.

Osoby pra­cu­jące lub aktywne fizycz­nie powinny dobrze się zasta­no­wić nad wpro­wa­dze­niem jej w życie. Nie­wska­zana jest ona dla osób z uczu­le­niem na mleko, ane­mią i pro­ble­mami z krze­pli­wo­ścią krwi. Poleca się ją zaś dla osób z zabu­rze­niami tra­wie­nia, zapar­ciami itp.

Dieta Mayra popra­wia stan wątroby, trzustki i ogra­ni­cza pro­blemy skórne. Pomocna jest rów­nież w lecze­niu takich cho­rób jak: infek­cje gór­nych i dol­nych dróg odde­cho­wych, aler­gie, astma, cho­roby sta­wów, skóry, krę­go­słupa, układu krą­że­nia, a nawet cho­rób cywi­li­za­cyj­nych: cukrzycy i nad­ci­śnie­nia.

 

Zasady sto­so­wa­nia

Dieta Mayra jest dietą kil­ku­dniową. Jeśli prze­pro­wa­dzana jest bez kon­sul­ta­cji z leka­rzem, nie powinna być pro­wa­dzona dłu­żej niż sześć — sie­dem dni. Jej roz­po­czę­cie musi być poprze­dzone wstęp­nym oczysz­cze­niem orga­ni­zmu, zaś po jej zakoń­cze­niu przez 3 dni powraca się do tra­dy­cyj­nego jedze­nia.

W cza­sie kura­cji spo­żywa się przede wszyst­kim warzywa i w nie­wiel­kiej ilo­ści pro­dukty mleczne będące źró­dłem białka. Jeśli sto­suje się mleko, to naj­le­piej by było ono surowe, w osta­tecz­no­ści paste­ry­zo­wane. Nie powinno się spo­ży­wać mleka UHT. W die­cie można pić kawę i her­batę, bez cukru. W ciągu pierw­szych dni powinno spo­ży­wać się białe pie­czywo, naj­le­piej czer­stwe i warzywa takie jak seler, mar­chew, paster­nak, papryka, rzepa, szpi­nak, ogórki, cebula, kapu­sta, sałata, a także rze­żu­cha.

Por­cje powinny być podzie­lone na małe kawałki, które należy sta­ran­nie gryźć i prze­żu­wać. Warzywa przez poda­niem roz­drab­nia się na tarce lub kroi się na małe czę­ści i rów­nież sta­ran­nie prze­żuwa. Prze­żute jedze­nie popija się nie­wiel­kimi ilo­ściami wody, her­baty lub soku.

Dzien­nie powinno pić się około 2 litrów wody. W die­cie tej nie je się owo­ców, z wyjąt­kiem jabłek. Przez kolejne 5 dni posiłki spo­żywa się wg sche­matu z jadło­spisu. Po tym cza­sie dodaje się nie­wielką ilość pro­duk­tów mlecz­nych.

 

Przy­kła­dowy jadło­spis

Śnia­da­nie

  • białe czer­stwe pie­czywo
  • warzywa – takie jak pomi­dory, cebula, rzod­kiew
  • płatki owsiane z dodat­kiem utar­tego jabłka
  • fili­żanka her­baty zio­ło­wej

 

Dru­gie śnia­da­nie

  • lekko czer­stwa bułka, pokro­jona na małe kawałki

 

Obiad

  • roz­drob­nione warzywa sezo­nowe, zarówno korze­niowe jak i z jadalną czę­ścią nad­ziemną

 

Pod­wie­czo­rek

  • szklanka soku z warzyw, mała bułeczka

 

Kola­cja:

  • 2 sztuki pie­czo­nych ziem­nia­ków

 

Aktyw­ność fizyczna

W die­cie Mayra, z uwagi na jej cha­rak­ter, należy zacho­wać szcze­gólną ostroż­ność z aktyw­no­ścią fizyczną. Upra­wia­nie ćwi­czeń fizycz­nych może pro­wa­dzić do osła­bie­nia orga­ni­zmu.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego