Bana­nowy song

Głów­nym skład­ni­kiem spo­ży­wa­nym w die­cie bana­no­wej są oczy­wi­ście banany. Wia­domo, że banany są źró­dłem wita­miny C oraz B, a także mine­ra­łów takich jak magnez, żelazo, cynk, man­gan czy jod oraz potas. Spo­ży­wa­nie ich jest więc bar­dzo wska­zane. Wspo­ma­gają one także odnowę komó­rek, wzmac­niają nasz układ ner­wowy oraz zaopa­trują komórki w wodę. Dodat­kowo są dość kalo­ryczne, dzięki czemu zaspo­ka­jają głód na długi czas. Dieta bana­nowa to pro­gram dosyć kon­tro­wer­syjny. Pozwala ona wpraw­dzie w szybki i pro­sty spo­sób pozbyć się zbęd­nych kilo­gra­mów, pamię­tać jed­nak należy, że po jej zakoń­cze­niu pole­cane jest wdro­że­nie pro­gramu sta­bi­li­zu­ją­cego wagę, gdyż w prze­ciw­nym razie nastę­puje efekt jojo.

bananowa

Zasady sto­so­wa­nia

Ist­nieje kilka wer­sji diety bana­no­wej:

Mie­sięczna, pozwa­la­jąca na zrzu­ce­nie do 7 kg – na śnia­da­nie spo­ży­wamy tylko banany, które popi­jamy prze­go­to­waną wodą. Przez resztę dnia możemy jeść to, na co mamy ochotę, z wyłą­cze­niem alko­holu, nabiału, lodów i sło­dy­czy po obie­dzie. Nie wolno jeść po godzi­nie dwu­dzie­stej. Mała, słodka prze­ką­ska jest dopusz­czalna koło połu­dnia. Każdy posi­łek popi­jamy wyłącz­nie wodą w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej.

Sied­mio­dniowa, dzięki któ­rej stra­cimy 7 kg — na śnia­da­nie, obiad i kola­cję jemy musli, zaś na dru­gie śnia­da­nie i pod­wie­czo­rek – małe jabłko. Należy pamię­tać, aby pić co naj­mniej 1,5 litra wody mine­ral­nej dzien­nie. Musli przy­go­to­wu­jemy z połówki banana, 3 łyżek płat­ków owsia­nych, szklanki maślanki lub jogurtu natu­ral­nego i łyżeczki miodu. Tej wer­sji diety nie wolno sto­so­wać dłu­żej niż tydzień.

Trzy­dniowa, pozwa­la­jąca na zrzu­ce­nie 3 kg — każ­dego dnia jemy 3 banany oraz pijemy 3 szklanki mleka, pamię­ta­jąc o piciu co naj­mniej 2 litrów wody mine­ral­nej.

 

Przy­kła­dowy jadło­spis

  • Śnia­da­nie: Połówkę banana mik­su­jemy z 3 łyż­kami płat­ków owsia­nych, szklanką soku poma­rań­czo­wego i łyżeczką miodu. 15 minut przed śnia­da­niem i 15–20 minut po śnia­da­niu wypi­jamy szklankę wody.
  • Dru­gie śnia­da­nie: 1 jabłko
  • Obiad: Jed­nego, całego banana mik­su­jemy z 3 łyż­kami płat­ków owsia­nych, szklanką maślanki i łyżeczką miodu. 15 minut przed obia­dem i 15–20 minut po obie­dzie wypi­jamy szklankę wody.
  • Pod­wie­czo­rek: 1 jabłko
  • Kola­cja: Połówkę banana mik­su­jemy z 3 łyż­kami płat­ków owsia­nych, szklanką jogurtu natu­ral­nego i łyżeczką miodu. 15 minut przed kola­cją i 15–20 minut po kola­cji wypi­jamy szklankę wody.

 

Aktyw­ność fizyczna

W trak­cie sto­so­wa­nia diety bana­no­wej wysi­łek fizyczny nie jest wska­zany. Nato­miast bez­po­śred­nio po jej zakoń­cze­niu, konieczny jest odpo­wiedni tre­ning, który usta­bi­li­zuje nowo nabytą syl­wetkę i zapo­bie­gnie wystą­pie­niu efektu jojo.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego