Dieta z zegar­kiem w ręku

Dieta chro­no­me­tryczna zakłada, że aktyw­ność naszego orga­ni­zmu zmie­nia się wraz ze zmianą pory dnia. To, co zjemy rano, możemy spa­lić w ciągu dnia. Jeśli jed­nak spo­ży­jemy te same pro­dukty wie­czo­rem, zwy­czaj­nie odłożą się one w naszym orga­ni­zmie pod posta­cią tłusz­czu. Kura­cja księ­ży­cowa z powo­dze­niem może sta­no­wić spo­sób odży­wia­nia przez resztę życia. Poleca się wspo­ma­ga­nie pro­gramu odpo­wied­nią ilo­ścią ruchu, uła­twia to bowiem tra­wie­nie i wpływa korzyst­nie na kon­dy­cję.

chronometryczna1

Zasady sto­so­wa­nia

Zale­ce­nia pod­czas sto­so­wa­nia diety chro­no­me­trycz­nej są pro­ste: jeśli zależy nam na zrzu­ce­niu zbęd­nych kilo­gra­mów, powin­ni­śmy żyć w zgo­dzie z ryt­mem orga­ni­zmu i dostar­czać mu pro­duk­tów, które będzie w danej porze dnia tole­ro­wał lepiej, niż w innej. Spo­ży­wać możemy zatem wszystko i w dowol­nych ilo­ściach, pamię­tać jed­nak musimy o przyj­mo­wa­niu okre­ślo­nych pro­duk­tów o danej porze dnia. W ciągu dnia powin­ni­śmy spo­ży­wać 3 główne posiłki i skromny pod­wie­czo­rek (w przy­padku dużej aktyw­no­ści fizycz­nej zale­cane jest także dru­gie śnia­da­nie). Posił­ków nie wolno pomi­jać. Bar­dziej kalo­ryczne pro­dukty przyj­mu­jemy do połu­dnia. Spo­ży­wać powin­ni­śmy:

 • 07:00 – 10:00 — pie­czywo, wędliny, tłu­ste mięso
 • 07:00 – 12:00 — kalo­ryczne owoce, suszone owoce (np. awo­kado, banany, figi, rodzynki, wino­grona) orze­chy, mig­dały, pestki dyni, pestki sło­necz­nika
 • 07:00 – 16:00 – zboża i pro­dukty zbo­żowe (np. kasze, maka­ron, płatki, ryż)
 • 07:00 – 17:00 – więk­szość owo­ców (np. ana­nasy, arbuzy, gra­pe­fru­ity, gruszki, jabłka, kiwi, melony, morele, poma­rań­cze, tru­skawki)
 • 09:00 – 22:00 – chude mięso, jaja, pro­dukty mleczne, ryby
 • 12:30 – 15:00 — buraki, bruk­selka, bro­kuły, suche rośliny strącz­kowe
 • 12:30 – 22:00 – pozo­stałe warzywa

 

Przy­kła­dowy jadło­spis

Omlet z szynką i grosz­kiem:

Skład­niki:

 • 30 g chu­dej szynki
 • 3 łyżki groszku
 • 1 jajko
 • łyżka oliwy z oli­wek
 • pieprz mie­lony

Spo­sób przy­go­to­wa­nia:

Szynkę pokrój w kostkę. Gro­szek odsącz z zalewy. Na tale­rzu roz­trzep jajko i dodaj do niego szczyptę pie­przu do smaku. Następ­nie roz­grzej na patelni oliwę z oli­wek. Dodaj gro­szek z pokro­joną szynką i pod­sma­żaj na małym ogniu przez ok. minutę. Potem dodaj roz­trze­pane jajko, wymie­szaj i smaż ok. 3 minut na małym ogniu.

 

Sałatka ziem­nia­czana:

1 ziem­niak ugo­to­wany na parze

 • 1 pomi­dor
 • 1 papryka czer­wona
 • mała cebula
 • 2 łyżki chu­dego jogurtu natu­ral­nego
 • 2 łyżki sie­ka­nego szczy­piorku

Spo­sób przy­go­to­wa­nia:

Sparz pomi­dora i obierz go ze skórki. Następ­nie prze­krój na 4 czę­ści, wyj­mij gniazda nasienne i pokrój w kostkę. Z papryki rów­nież usuń gniazda nasienne i razem z ziem­nia­kami i cebulą pokrój w kostkę. Całość prze­syp do miseczki, zalej jogur­tem wymie­sza­nym ze szczy­pior­kiem i dokład­nie wymie­szaj.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego