Zdrowe mie­szanki

Wio­sna, lato i jesień, to dobry czas na dietę kok­taj­lową, gdyż mamy do wyboru wiele świe­żych skład­ni­ków do zro­bie­nia smacz­nych i pożyw­nych kok­tajli. Są one pod­stawą i należy je spo­ży­wać 4–5 razy dzien­nie, czyli w ramach każ­dego posiłku.

Na śnia­da­nie pole­cane są mixy mleczne na bazie jogurtu, maślanki bądź kefiru. Do tego można dodać świeże owoce, róż­nego rodzaju otręby i płatki, nasiona(np. sie­mię lniane, sło­necz­nik, orze­chy). Warto także jeść chleb peł­no­ziar­ni­sty i razowy.

Do połu­dnia należy pić kok­tajle owo­cowe, a po połu­dniu i wie­czo­rem warzywne. Mie­szanki te mogą zastę­po­wać posi­łek (w przy­padku pod­wie­czorku i kola­cji) lub być jedy­nie dodat­kiem (np. do obiadu). Przy­go­to­wu­jąc kok­tajle powin­ni­śmy wyko­rzy­sty­wać duże ilo­ści pomi­do­rów (zawie­rają liko­pen-anty­utle­niacz i wspo­ma­gają odtru­wa­nie orga­ni­zmu), bura­ków (zawie­rają prze­ciw­u­tle­nia­cze i błon­nik) i mar­chwi (zawiera wit. A i C oczysz­cza­jące orga­nizm z tok­syn i wspo­ma­ga­jące układ odpor­no­ściowy). Dieta kok­taj­lowa trwa 2 tygo­dnie i w ciągu tego czasu pozwala na utratę około 3 kg.

koktajlowa

Czego uni­kać?

Pod­czas sto­so­wa­nia diety kok­taj­lo­wej z jadło­spisu należy usu­nąć maka­rony, kasze, ryże, ziem­niaki i białe pie­czywo. Są to jedy­nie wypeł­nia­cze naszego żołądka. Należy też zapo­mnieć o sło­dy­czach, cukrze, soli i oczy­wi­ście alko­holu. Powinno się także uni­kać tłu­stego mięsa, kalo­rycz­nych serów i tłu­stych wędlin.

 

Przy­kła­dowy jadło­spis

I Śnia­da­nie

kok­tajl:

 • ¾ szklanki maślanki natu­ral­nej
 • 40 dag płat­ków owsia­nych
 • świeże lub mro­żone tru­skawki

II Śnia­da­nie

kok­tajl:

 • - ¾ szklanki jogurtu natu­ral­nego
 • - 2 banany
 • - garstka posie­ka­nych orze­chów wło­skich
 • łyżeczka miodu
 • szczypta cyna­monu

Obiad

 • 100 g ugo­to­wa­nej piersi indy­czej
 • kok­tajl:
  • 1 szklanki soku pomi­do­ro­wego
  • 2 szt mar­che­wek
  • 1 szt selera nacio­wego
  • szczypta pie­przu

Kola­cja

kok­tajl:

 • 2 buraki czer­wone
 • 2 mar­chewki
 • 1 jabłko
 • ½ szklanki soku z poma­rań­czy

 

Aktyw­ność fizyczna

W szyb­szej popra­wie zdro­wia i utra­cie zbęd­nych kilo­gra­mów pomoże aktyw­ność fizyczna. Im więk­sza jest jej inten­syw­ność i czę­sto­tli­wość, tym szyb­ciej będzie postę­po­wać utrata wagi. Oczy­wi­ście wysi­łek musi być dosto­so­wany do indy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści ćwi­czą­cego.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego