Na prze­mian

Twórcą tej kura­cji jest James B. John­son. Ogól­nym zało­że­niem diety 50/50 jest naprze­mienne spo­ży­wa­nie bar­dziej i mniej kalo­rycz­nych posił­ków, przy czym w dzień „chudy” nie należy spo­ży­wać wię­cej niż połowę kalo­rii, które przyj­muje się w dzień tłu­sty. Naj­od­po­wied­niej­szą ilo­ścią jest około 1/3. Cykl można dowol­nie zmie­niać według potrzeb: jeśli na przy­kład pla­nu­jemy obfity obiad rodzinny na sobotę, a na ten dzień wła­śnie powi­nien przy­pa­dać dzień „chudy”, możemy pod rząd jeść mniej w czwar­tek i pią­tek, a sobotę prze­zna­czyć na dzień „tłu­sty”.

 

Zasady sto­so­wa­nia

Przed roz­po­czę­ciem diety 50/50, musimy usta­lić, jaki tryb życia pro­wa­dzimy, uwzględ­nia­jąc aktu­alną syl­wetkę. Kobiety pre­fe­ru­jące sie­dzący tryb życia, nie powinny zjeść wię­cej niż 800‑1000 kcal w dni „chude”. Te, które pra­cują fizycz­nie lub tre­nują regu­lar­nie: 1200–1300 kcal, męż­czyźni zaś tre­nu­jący umiar­ko­wa­nie: 1500–1800 kcal. Pamię­tać należy, że im mniej pofol­gu­jemy sobie w dni „tłu­ste”, tym szyb­ciej kura­cja przy­nie­sie upra­gnione efekty. W dni chude, by ogra­ni­czyć uczu­cie głodu, możemy pić dużo wody mine­ral­nej, kawę bez­ko­fe­inową, napary zio­łowe, her­baty owo­cowe czy żuć gumę bez cukru. Oprócz aspek­tów odchu­dza­ją­cych dieta 50/50 korzyst­nie wpływa także na pro­ces sta­rze­nia się komó­rek oraz zwięk­sza poziom ener­gii (mak­sy­malny przy­rost ener­gii przy­pada na około 21. dzień sto­so­wa­nia diety).

50 na50 1

Przy­kła­dowy jadło­spis

Dla dnia „chu­dego” – 1000 kcal

  • Śnia­da­nie: szklanka her­baty, 2 pla­sterki szynki z kur­czaka, kromka chleba chrup­kiego, kiszony ogó­rek
  • II śnia­da­nie: gruszka, kefir
  • Obiad: nie­wielka pierś z kur­czaka gril­lo­wana, 1 ugo­to­wany ziem­niak, sałatka zro­biona z czer­wo­nej papryki, 1 pla­sterka chu­dego bia­łego sera, połowy cebuli i 3 pomi­do­rów
  • Pod­wie­czo­rek: szklanka soku z poma­rań­czy
  • Kola­cja: sałatka ze szklanki ugo­to­wa­nego kala­fiora, 1 łyżeczki otrąb pszen­nych, gruszki, pla­sterka sera gouda, dopra­wiona cyna­mo­nem i cytryną

 

Dla dnia „tłu­stego” – 2500 kcal

  • Śnia­da­nie: jajko na miękko, 5 g masła śmie­tan­ko­wego, kromka chleba, kawa z mle­kiem, brzo­skwi­nia
  • II śnia­da­nie: 2 kromki pum­per­ni­kla, 2 listki sałaty, 2 pla­stry wędliny dro­bio­wej, 5 g masła, szklanka soku mar­chwiowo-jabł­ko­wego
  • Obiad: 10 dag kopy­tek, 12 dag duszo­nego mięsa z piersi indyka, surówka z kiszo­nej kapu­sty, gala­retka tru­skaw­kowa, 250 ml soku z grejp­fruta
  • Pod­wie­czo­rek: 3 bisz­kopty, serek o smaku wani­lio­wym
  • Kola­cja: bułka gra­hamka, 5 g masła śmie­tan­ko­wego, 2 pla­stry polę­dwicy, 2 pla­stry emen­ta­lera, pomi­dor, kakao.

 

Aktyw­ność fizyczna

Pod­czas sto­so­wa­nia diety 50/50 należy ostroż­nie pod­cho­dzić do tre­ningu fizycz­nego. Orga­nizm musi się przy­zwy­czaić do nowych warun­ków i może się zda­rzyć, że w dzień „chudy” poczu­jemy się sła­biej.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego