Cytru­sowo

Dieta grejp­fru­towa pole­cana jest oso­bom lubią­cym owoce cytru­sowe. Jak wia­domo grejp­fruty zawie­rają mało kalo­rii, są za to bogate w wodę, beta karo­ten, włókna roślinne oraz wita­minę C. Ponadto nie zawie­rają tłusz­czy.

grejphrutowa

Dietę cytru­sową opra­co­wano nie­dawno, w szpi­talu uni­wer­sy­tec­kim w Oslo, a polega ona na spo­ży­wa­niu głów­nie grejp­fru­tów. Owoce te dosko­nale wypeł­niają żołą­dek i dają uczu­cie syto­ści. Dodat­kowo, jedząc grejp­fruty, obni­żymy poziom cho­le­ste­rolu oraz zmniej­szymy uczu­cie zmę­cze­nia.

 

Zasady sto­so­wa­nia

Sto­su­jąc dietę grejp­fru­tową należy jeść czę­sto, ale w nie­wiel­kich ilo­ściach. Mięso spo­ży­wamy goto­wane lub pie­czone, nigdy sma­żone na tłusz­czu. Ponadto rezy­gnu­jemy cał­ko­wi­cie z soli. Pić powin­ni­śmy co naj­mniej 2 litry wody lub zio­ło­wych her­ba­tek dzien­nie. Dzięki temu dostar­czamy orga­ni­zmowi 1300–1700 kalo­rii dzien­nie.

Diety grejp­fru­to­wej nie powinno się sto­so­wać dłu­żej niż 2 tygo­dnie, ponie­waż wraz z tłusz­czami eli­mi­nu­jemy podaż wita­miny A,D, E oraz K.

 

Przy­kła­dowy jadło­spis

Dzień 1

  • Śnia­da­nie: szklanka soku grejp­fru­to­wego bez cukru, pół gra­hamki z pla­ster­kiem szynki.
  • Dru­gie śnia­da­nie: jogurt owo­cowy z ziar­nami zbóż (light).
  • Obiad: kawa­łek piersi z kur­czaka, pół szklanki ryżu z pokro­jo­nym grejp­fru­tem i łyżeczką oleju, szklanka bro­ku­łów z rusztu.
  • Pod­wie­czo­rek: połówka gra­pe­fru­ita.
  • Kola­cja: 2 pla­sterki szynki, śred­nia cyko­ria z dodat­kiem oleju i cytryny, 2 małe kromki chleba razo­wego.

 

Dzień 2

  • Śnia­da­nie: szklanka mleka 2% z odro­biną płat­ków kuku­ry­dzia­nych, pół banana.
  • Dru­gie śnia­da­nie: szklanka soku gra­pe­fru­ito­wego bez cukru.
  • Obiad: nie­wielki kawa­łek woło­wej polę­dwicy (usma­żona z małą cebulą na odro­bi­nie oleju), pół szklanki maka­ronu, szklanka bruk­selki.
  • Pod­wie­czo­rek: kawa z dodat­kiem 2% mleka.
  • Kola­cja: hot dog z dodat­kiem pomi­dora i posie­ka­nej cebulki.

 

Aktyw­ność fizyczna

Pod­czas sto­so­wa­nia diety grejp­fru­to­wej powin­ni­śmy uni­kać wytę­żo­nego wysiłku fizycz­nego. Nato­miast po zakoń­cze­niu sto­so­wa­nia kura­cji regu­larny tre­ning jest jak naj­bar­dziej wska­zany, z uwagi na moż­li­wość wystą­pie­nia efektu jojo.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego