Jedze­nie z torebki

Dieta Cam­bridge została opra­co­wana dla osób, u któ­rych wskaź­nik BMI prze­kra­cza 30 oraz takich, które zawio­dły się na innych die­tach. Metoda pozwala w bez­pieczny i sku­teczny spo­sób zrzu­cić do 2,5 kg tygo­dniowo. Polega na spo­ży­wa­niu trzy razy dzien­nie wyłącz­nie die­te­tycz­nego środka spo­żyw­czego, dostęp­nego w for­mie sasze­tek zawie­ra­ją­cych nie­zbędne dla orga­ni­zmu skład­niki. Wybie­rać możemy spo­śród zup (pomi­do­rowa, grzy­bowa, jarzy­nowa), napo­jów (cap­puc­cino, kawowy, tru­skaw­kowy), maka­ro­nów, bato­ni­ków czy też innych posił­ków, takich jak choćby purée czy wege­ta­riań­ski stek.

 

Zasady sto­so­wa­nia

Łączna dzienna dawka kalo­ryczna, jaką spo­ży­wamy pod­czas sto­so­wa­nia diety Cam­bridge, powinna oscy­lo­wać mię­dzy 400 a 500 kalo­riami, w zależ­no­ści od wzro­stu i płci. Pamię­tać należy, że diety tej nie powinno się sto­so­wać dłu­żej niż trzy tygo­dnie, zaś po jej zakoń­cze­niu tra­dy­cyjne posiłki włą­cza się stop­niowo. Celem unik­nię­cia efektu jojo oraz osią­gnię­cia mak­sy­mal­nych rezul­ta­tów, zaleca się przej­ście na dietę 1000 kalo­rii. Metoda nie powinna być sto­so­wana przez cukrzy­ków, mło­dzież, dzieci i, co oczy­wi­ste, kobiety w ciąży. Do nega­tyw­nych aspek­tów sto­so­wa­nia należą prze­mi­ja­jące po kilku dniach bóle głowy.

 

Przy­kła­dowy jadło­spis

Dzień 1

  • Śnia­da­nie: Napój toffi, czarna kawa i 360 ml wody
  • Obiad: Napój cze­ko­la­dowo-mię­towy, czarna her­bata, 360 ml wody
  • Kola­cja: Zupa jarzy­nowa, czarna her­bata, 360 ml wody

cambrige

Dzień 2

  • Śnia­da­nie: Napój o smaku owo­ców leśnych, czarna kawa
  • Obiad: Napój cze­ko­la­dowo-mię­towy, czarna her­bata
  • Kola­cja: Zupa jarzy­nowa, czarna her­bata

 

Dzień 3

  • Śnia­da­nie: Napój toffi, czarna kawa
  • Obiad: Napój cap­puc­cino, czarna her­bata
  • Kola­cja: Zupa jarzy­nowa, czarna her­bata

 

Aktyw­ność fizyczna

Pod­czas sto­so­wa­nia diety Cam­bridge nie należy sto­so­wać żad­nych ćwi­czeń fizycz­nych. Włą­cze­nie tre­ningu powinno nastą­pić dopiero po zakoń­cze­niu kura­cji. Wów­czas, aby unik­nąć efektu jojo, powin­ni­śmy roz­po­cząć codzienne ćwi­cze­nia fizyczne. Tre­ning powi­nien stop­niowo ule­gać wydłu­że­niu, zaś ćwi­czyć powin­ni­śmy coraz inten­syw­niej.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego