Z boska pomocą

Dieta biblijna, zwana rów­nież dietą Stwórcy, została zapro­jek­to­wana przez Jor­dana Rubina. Bazuje na natu­ral­nych skład­ni­kach. Cykl składa się z 40 dni, podzie­lo­nych na 3 fazy. Każda z nich wpro­wa­dza do naszego orga­ni­zmu istotne zmiany.

Faza I – ma cha­rak­ter oczysz­cza­jący, a jej zada­niem jest usta­bi­li­zo­wa­nie poziomu cukru we krwi. W trak­cie jej trwa­nia można spo­ży­wać jedy­nie mięso i ryby oraz zie­lone warzywa. Należy za to uni­kać roślin strącz­ko­wych, zia­ren zbóż i słod­kich owo­ców. W przy­padku prze­dłu­że­nia diety, tę fazę sto­su­jemy tylko raz.

Faza II – powo­duje spa­dek wagi i przy­czy­nia się do walki z cho­ro­bami. Do pro­duk­tów z fazy pierw­szej można dołą­czyć ziarna zbóż.

Faza III – Pogłę­bia efekt fazy II. Spo­ży­wać można już wszyst­kie pro­dukty, łącz­nie ze słod­kimi owo­cami i rośli­nami strącz­ko­wymi. W trak­cie jej trwa­nia należy zacho­wać w każ­dym tygo­dniu jeden dzień postu, w trak­cie któ­rego spo­ży­wać można tylko wodę i świeże soki z warzyw.

bibilijna 2

Dietę sto­so­wać można przez dowolny czas. Istotne jest to, aby w trak­cie sto­so­wa­nia tej kura­cji wybie­rać pro­dukty, które nie mają dodatku cukru, kon­ser­wan­tów i barw­ni­ków.

 

Zasady sto­so­wa­nia

Pod­czas sto­so­wa­nia diety biblij­nej należy pamię­tać o kilku istot­nych kwe­stiach doty­czą­cych spo­ży­wa­nia posił­ków. Po pierw­sze, należy je jeść regu­lar­nie co cztery godziny. Po dru­gie, jeść powinno się spo­koj­nie, bez nad­mier­nego pośpie­chu. Po trze­cie, nie należy ogra­ni­czać ilo­ści ani kalo­rycz­no­ści spo­ży­wa­nych posił­ków.

 

Pro­dukty, które można spo­ży­wać w trak­cie sto­so­wa­nia diety biblij­nej:

 • Warzywa – bakła­żan, ogórki, papryka, dynia, pomi­dory, fasola szpa­ra­gowa, buraki, kar­czo­chy, kapu­sta, bruk­selka, bro­kuł, kala­fior, rzepa, ziem­niaki, mar­chew,
 • Ziarna nie­prze­two­rzone – proso, kuku­ry­dza, żyto, jęcz­mień, psze­nica, owies, ryż,
 • Orze­chy – ner­kowca, wło­skie, mig­dały, pekan, bra­zy­lij­skie,
 • Owoce – wszyst­kie słod­kie, cytrusy,
 • Nasiona – sezam, len, dynia, sło­necz­nik,
 • Woło­wina i drób (goto­wane lub pie­czone),
 • Tłusz­cze – oliwa z oli­wek extra ver­gin, olej lniany lub rze­pa­kowy tło­czony na zimno,
 • Ryby dziko żyjące – dorsz, śledź, hali­but, łosoś, makrela, pstrąg,
 • Nabiał (maślanka, kefir, jogurt) i jajka.

Pro­dukty zaka­zane:

 • Owoce w syro­pie,
 • Orze­chy pra­żone,
 • Tłu­ste, słod­kie prze­ką­ski,
 • Woda z kranu do przy­go­to­wa­nia posiłku,
 • Ryby hodow­lane,
 • Owoce morza,

 

Przy­kła­dowy jadło­spis

 • Śnia­da­nie: serek z orze­chami — 2 szklanki świe­żego twa­rogu, np. ricotty, szczypta mie­lo­nego cyna­monu, 2 łyżki miodu, szczypta gałki musz­ka­to­ło­wej, łyżka pokru­szo­nych orze­chów wło­skich, posie­kana gałązka mięty
  Dru­gie śnia­da­nie: sałatka — 4 drobno posie­kane ząbki czosnku, 1/3 fili­żanki oliwy z oli­wek, liście endy­wii, cyko­rii lub kapu­sty wło­skiej, 1/2 szklanki bulionu z kur­czaka, 1/2 łyżki pokro­jo­nych oli­wek, 2 łyżki kapa­rów, połówki mig­da­łów, 10 kle­men­ty­nek, 100g roz­drob­nio­nego sera koziego.
 • Obiad: filety — 4 filety z pstrąga, 1/2 szklanki masła roz­to­pio­nego, pieprz cytry­nowy, duży pomi­dor, szklanka świe­żych liści bazy­lii, 4 gałązki świe­żego ore­gano, 1/2 szklanki sera feta roz­drob­nio­nego, szklanka orzesz­ków pinio­wych, dymki pokro­jone w talarki
 • Pod­wie­czo­rek: Asbusa (egip­skie cia­steczka) — 2,5 szklanki cukru, 2 szklanki kaszy manny, kostka masła, 1/2 l jogurtu natu­ral­nego, woda, połówki mig­da­łów.
 • Kola­cja: Zupa z socze­wicy i szpi­naku — 2 szklanki brą­zo­wej socze­wicy, 2 liście lau­rowe, 4 szklanki wody, 1/2 szklanki oliwy z oli­wek, duża cebula, 2 ząbki czosnku, 1/2 kg świe­żego szpi­naku, łyżeczka kminku, po 2 łyżki świe­żej kolen­dry i soku z cytryny, sól i pieprz do smaku, 2 łyżeczki octu jabł­ko­wego

Aktyw­ność fizyczna

Nie ma prze­ciw­wska­zań do sto­so­wa­nia umiar­ko­wa­nego tre­ningu fizycz­nego pod­czas diety biblij­nej.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego