Dieta na piątkę

Dietę pię­ciu czyn­ni­ków opra­co­wał Kana­dyj­czyk, Har­ley Paster­nak. Dieta 5 czyn­ni­ków jest kom­bi­na­cją tre­ningu oraz metody odży­wia­nia i pozwala zrzu­cić zbędny tłuszcz gro­ma­dzący się w kobie­cym ciele zwłasz­cza w oko­li­cach poślad­ków i ud. Zało­że­niem było stwo­rze­nie kom­plek­so­wego pro­gramu, dzięki któ­remu akto­rzy mogą wyko­nać pro­ste ćwi­cze­nia pod­czas przerw w zdję­ciach. Dieta 5 czyn­ni­ków bazuje na pro­stych do przy­rzą­dze­nia daniach i jak sama nazwa wska­zuje, opiera się na cyfrze 5.

 

Zasady sto­so­wa­nia

5 tygo­dni – pod­czas któ­rych możemy stra­cić nawet 7 kg, wdro­żymy zdrowy styl życia, nauczymy się pra­wi­dłowo kom­po­no­wać posiłki oraz kon­tro­lo­wać głód.

5 posił­ków dzien­nie – dzięki czemu nie dopad­nie nas wil­czy głód. Jedzmy zatem: śnia­da­nie (bogate w wita­miny i węglo­wo­dany), które dostar­czy nam ener­gii na cały dzień. Obiad (węglo­wo­dany i białka + surowe warzywa) pozwa­la­jący nam zapo­mnieć o gło­dzie. Kola­cję (białka i warzywa), która nie powinna być jedzona zbyt późno. Pomię­dzy wyżej wymie­nio­nymi posił­kami należy się­gnąć po 2 prze­ką­ski (nisko­tłusz­czowe serki, owoce lub kok­tajle bądź jogurty).

5 skład­ni­ków w posiłku – błon­nik, zdrowe tłusz­cze, węglo­wo­dany o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym, peł­no­war­to­ściowe, nisko­tłusz­czowe białko oraz napój bez dodatku cukru. Mak­sy­mal­nie przyj­mu­jemy 1400 kcal.

5 dni oszu­stwa – raz w tygo­dniu możemy sobie pofol­go­wać, jed­nak róbmy to z umia­rem, nie obja­dajmy się na zapas.

25 minut tre­ningu dzien­nie – ruch, to zdro­wie i, jak wia­domo, spo­sób na zrzu­ce­nie zbęd­nych kilo­gra­mów.

5 czynników

Przy­kła­dowy jadło­spis:

  • Śnia­da­nie: Zdrowa owsianka. Prze­pis: 4 łyżki sto­łowe natu­ral­nych płat­ków owsia­nych zago­tuj z chu­dym mle­kiem. Dodaj do tego 4 suszone śliwki i kilka owo­ców sezo­no­wych (jeśli aku­rat są).Całość posyp kil­koma zmie­lo­nymi orze­chami wło­skimi i szczyptą cyna­monu.
  • Prze­ką­ska: natu­ralny jogurt owo­cowy. Prze­pis: do natu­ral­nego jogurtu dodaj ½ szklanki malin, jeżyn, jagód lub suszo­nej żura­winy. Całość wymie­szaj.
  • Obiad: Pie­czarki po wło­sku. Prze­pis: przy­go­tuj 10 dag pokro­jo­nych pie­cza­rek, ćwierć kubka pęczaku, pół szklanki nie­tłu­stego bulionu, 40 g obra­nych i pokro­jo­nych kre­we­tek, 2 szklanki wody, pół fili­żanki lek­kiej śmie­tany, łyżeczkę star­tego czosnku oraz po szczy­cie pie­przu i soli. Do naczy­nia wrzuć pie­czarki i pęczak, a następ­nie zalej je bulio­nem i wodą. Całość gotuj na nie­wiel­kim ogniu do czasu, aż ciecz wchło­nie się w pie­czarki i kaszę. Następ­nie do garnka wrzuć kre­wetki, śmie­tanę, czo­snek i przy­prawy i gotuj jesz­cze przez chwilę – do 5 minut.
  • Prze­ką­ska: 1 pla­ster wędzo­nego łoso­sia i tost z peł­no­ziar­ni­stego pie­czywa.
  • Kola­cja: Podobna do tej z dnia poprzed­niego. Dla uroz­ma­ice­nia można jed­nak, zamiast gril­lo­wa­nia, upiec pierś, przy­pra­wia­jąc ją inną przy­prawą i zmie­nia­jąc nieco warzywa, które będziesz do niej jeść (oprócz mar­chewki, dodaj tym razem też bro­kuły i cuki­nię).

 

Aktyw­ność fizyczna

Ruch, to zdro­wie i, jak wia­domo, spo­sób na zrzu­ce­nie zbęd­nych kilo­gra­mów. Dla­tego zarówno pod­czas sto­so­wa­nia, jak i po zakoń­cze­niu sto­so­wa­nia Diety 5 czyn­ni­ków, należy tre­no­wać po 25 minut dzien­nie. Sto­so­wa­nie 4 ćwi­czeń oddzia­łu­ją­cych na różne par­tie ciała to naj­bar­dziej opty­malny tre­ning.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego