Ania Matu­sik Tre­ner Oso­bi­sty i Tre­ner Fit­ness War­szawa
Pierw­sze spo­tka­nie z tre­ne­rem per­so­nal­nym
Przy­cho­dzi dzień i godzina naszego spo­tka­nia, to tu i teraz wszystko się zacznie. Emo­cje są jak naj­bar­dziej zro­zu­miałe, gdyż roz­po­czy­namy pro­ces two­rze­nia nowej Cie­bie. Tro­chę adre­na­liny jesz­cze nikomu nie zaszko­dziło.
Zasta­nów się jakie są Twoje ocze­ki­wa­nia w sto­sunku do naszej współ­pracy. Zależy Ci na szyb­kich efek­tach? Mi w pierw­szej kolej­no­ści zależy na Twoim zdro­wiu. Efekty niech będą skut­kiem ubocz­nym, uwierz mi tak to się dzieje – pra­wie samo. Bar­dzo ważne jest sto­so­wa­nie się do wszyst­kich wska­zó­wek (któ­rych nie szczę­dzę), wów­czas jak efekt domina roz­pocz­nie się naprawa Two­jego ciała i całego orga­ni­zmu.
Zapy­tam Cię o scho­rze­nia, aktu­alne bada­nia lekar­skie, kon­tu­zje i inne pro­blemy zdro­wotne. Jest to nie­zwy­kle ważne i w tej kwe­stii nie może być nie­do­mó­wień.

IMG_1705

Co będziemy robić na tre­nin­gach?
Hmm, nie lubisz pod­no­sić cię­ża­rów? Rozu­miem, że torby z zaku­pami nosi za Tobą Twój wierny paź. A na poważ­nie siła Two­ich mię­śni jest nie­zwy­kle ważna, aby spraw­nie funk­cjo­no­wać na co dzień – teraz, jak i w dale­kiej przy­szło­ści. Tre­ning opo­rowy z uży­ciem wol­nych cię­ża­rów — han­tli, sztangi z wła­ści­wie dobra­nym obcią­że­niem pomoże Ci stwo­rzyć smu­kłe, jędrne ciało i pozbyć się zbęd­nej tkanki tłusz­czo­wej. Czy wiesz, że im wię­cej masz tkanki mię­śnio­wej – tym wię­cej kilo­ka­lo­rii spa­lasz nawet w spo­czynku? Faj­nie, prawda?

Gdzie będziemy ćwi­czyć?
Siłow­nia koja­rzy Ci się z miej­scem, gdzie unosi się „zapach testo­ste­ronu”? Nie masz gar­de­roby z naj­now­szej kolek­cji Nike, a buty spor­towe pamię­tają czasy liceum? Trudno, to nie ciu­chy ćwi­czą tylko Ty! Masz się czuć kom­for­towo, a reszta to mar­gi­nalne „pro­blemy”, albo powiedzmy sobie wprost – wymówki. Nie wiesz co to „mar­twy ciąg”, czy „ścią­ga­nie wyciągu gór­nego do klatki pier­sio­wej”? Każdy kie­dyś zaczy­nał, więc się nie przej­muj. Poza tym jestem z Tobą ja! Zadbam o pra­wi­dłową tech­nikę i wspól­nie wypra­cu­jemy wzorce ruchowe, które zostaną z Tobą do końca życia.

Masz jesz­cze jakieś wąt­pli­wo­ści – spo­tkaj się ze mną – prze­ga­damy to!

Jako tre­ner per­so­nalny i instruk­tor fit­ness sta­ram się stwo­rzyć zaję­cia, które będą dla uczest­nika nie tylko wysił­kiem fizycz­nym, ale przede wszyst­kim atrak­cyj­nym spę­dze­niem czasu i dobrą zabawą. Nie oba­wiaj się, że będę zmu­szała Cię do kon­fi­gu­ra­cji ćwi­czeń, któ­rych nie lubisz. Znaj­dziemy odpo­wiedni zestaw ćwi­czeń, które będą rów­nie sku­tecz­nie oddzia­ły­wały na dane grupy mię­śniowe.

 

IMG_1758

 

Przy­kła­dowe pro­po­zy­cje tre­nin­gów ze względu na typ budowy ciała (soma­to­typ):

Nie­któ­rzy klienci ze względu na wiek, prze­byte cho­roby, kon­tu­zje, czy też inne uwa­run­ko­wa­nia nie mogą zostać zakwa­li­fi­ko­wani do żad­nej z powyż­szych kate­go­rii tre­nin­go­wych. Spe­cjal­nie dla nich stwo­rzy­łam pro­gramy, które przede wszyst­kim są bez­pieczne dla ich zdro­wia oraz dają efekt w postaci powrotu do upra­gnio­nej spraw­no­ści.

Przy­kła­dowe pro­po­zy­cje tre­nin­gów spe­cja­li­stycz­nych

Kolejna pod­ka­te­go­ria zaist­nieje pod robo­czym tytu­łem “Jestem kobietą”. Kobiety mają swoje zda­nie, swoje potrzeby i nie­ko­niecz­nie musi być to prze­rzu­ca­nie cię­ża­rów na siłowni prze­peł­nio­nej testo­ste­ro­nem. Inne z nas śmiało idą na siłow­nię i biorą się za “tre­ning dla męż­czyzn”. A może pla­nu­jesz macie­rzyń­stwo, bądź nosisz już pod ser­cem swo­jego potomka — nie zapo­mi­naj o aktyw­no­ści fizycz­nej. Co po ciąży, kiedy Twoje ciało nie pre­zen­tuje się tak jak wyglą­dało zanim zaszłaś w ciąże? Wspól­nie znaj­dziemy na to roz­wią­za­nie.

Pro­po­zy­cje tre­nin­gów dla kobiet

Osoby, któ­rych dotknęła cho­roba także mają prawo do aktyw­no­ści fizycz­nej. Tym bar­dziej główni zain­te­re­so­wani nie mogą tłu­ma­czyć braku ruchu swoim scho­rze­niem, gdyż w ten spo­sób pogłę­biają swoją nie­peł­no­spraw­ność. Pra­wi­dłowo stwo­rzony tre­ning przede wszyst­kim nie powi­nien być dys­kom­for­tem dla ćwi­czą­cego, dla­tego ważne jest pro­fe­sjo­nalne podej­ście.  

Tre­ningi dla osób cho­rych

A co jeśli jesteś praw­dzi­wym dia­men­tem o soma­to­ty­pie mezo­mor­fika i potrze­bu­jesz jedy­nie wyrzeź­bić swoją syl­wetkę sku­pia­jąc się na new­ral­gicz­nych punk­tach swo­jego ciała. Praca z tre­ne­rem to pew­ność, że osią­gniesz swoje cele w moż­li­wie naj­krót­szym cza­sie.

Pro­po­zy­cje tre­ningu mode­lu­ją­cego

Tre­ning na spa­la­nie tkanki tłusz­czo­wej

Trening z przy­rzą­dami

Jeżeli Twoim celem jest poprawa kon­dy­cji i wydol­no­ści to należy zapla­no­wać odpo­wied­nio dobrany do Two­ich moż­li­wo­ści tre­ning kon­dy­cyjny. Jeżeli masz przy­ja­ciela, który podob­nie jak Ty nie potrafi się zmo­bi­li­zo­wać, aby wstać z kanapy — dosko­na­łym roz­wią­za­niem będzie tre­ning w parach.

Przy­kłady tre­nin­gów kon­dy­cyj­nych

Krok po kroku, tre­ning po tre­ningu z Twoim oso­bi­stym tre­ne­rem osią­gniesz swój cel — piękną syl­wetkę i lep­sze samo­po­czu­cie.

Serdecznie zapraszam wszystkich z Warszawy i okolic na moje treningi personalne, które odbywają się w domach klientów, klubach fitness i siłowniach, jak i na świeżym powietrzu oraz w domu klienta.