Zie­lono mi

Dieta kapu­ściana jest pro­sta i tania w sto­so­wa­niu. Bazuje oczy­wi­ście na kapu­ście, z któ­rej przy­go­to­wu­jemy smaczną i pożywną zupę. Warzywo to jest bogate w wita­minę C, a ponadto regu­luje pracę jelit, co z kolei uspraw­nia prze­mianę mate­rii. Wg twór­ców diety kapu­ścia­nej, im wię­cej zupy zjemy, tym wię­cej kilo­gra­mów stra­cimy. Kura­cja nie zakłada żad­nych restryk­cji w ilo­ści spo­ży­wa­nych posił­ków. Jemy wtedy, kiedy odczu­wamy taką potrzebę. Dietę kapu­ścianą zaleca się sto­so­wać przez tydzień. Kon­ty­nu­acja takiego spo­sobu żywie­nia może skut­ko­wać zabu­rze­niami krą­że­nia i pracy serca.

 

Zasady sto­so­wa­nia

Sto­so­wa­nie diety kapu­ścia­nej wymaga posia­da­nia sil­nej woli i goto­wo­ści do wyrze­czeń. Bazu­jemy oczy­wi­ście na zupie kapu­ścia­nej, na którą prze­pis przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:

Skład­niki:

 • główka kapu­sty (biała lub wło­ska),
 • 6 dużych cebul (posie­kane),
 • 6 pomi­do­rów,
 • 2 papryki,
 • 2 mar­chewki,
 • pęczek selera nacio­wego
 • pie­truszka, pieprz, curry, koper, ore­gano, estra­gon, czo­snek, bazy­lia.

Kapu­stę należy poszat­ko­wać. Pomi­dory obie­ramy ze skórki. Resztę warzyw kro­imy na drobne kawałki i zale­wamy wodą (około 3 litry), po czym sta­wiamy na gaz. Po zago­to­wa­niu się warzyw przy­pra­wiamy wywar. Uwaga: Do zupy nie wolno doda­wać soli, tłusz­czu lub bulionu.

Po tygo­dniu sto­so­wa­nia dietę należy zmie­nić, na przy­kład na kura­cję 1000 kalo­rii.

kapuściana1

Przy­kła­dowy jadło­spis

 • Dzień 1: zupa kapu­ściana, owoce (np. arbuz, poma­rań­cze, jabłka, uwaga: nie należy spo­ży­wać bana­nów ani cze­re­śni), 2 litry nie­ga­zo­wa­nej wody mine­ral­nej, her­bata, kawa (bez cukru).
 • Dzień 2: zupa kapu­ściana, warzywa (naj­le­piej zie­lone lub liścia­ste, gotowane/świeże, uwaga: nie należy spo­ży­wać kuku­ry­dzy, fasoli, gro­chu), obia­do­ko­la­cja: dwa ziem­niaki w mun­dur­kach, 2 litry nie­ga­zo­wa­nej wody mine­ral­nej, her­bata, kawa (bez cukru), uwaga: nie można spo­ży­wać owo­ców
 • Dzień 3: zupa kapu­ściana, warzywa (np. ogó­rek, mar­chew, bruk­selka, uwaga: nie należy spo­ży­wać ziem­nia­ków), owoce (np. arbuz, poma­rań­cze, uwaga: nie należy spo­ży­wać bana­nów), 2 litry nie­ga­zo­wa­nej wody mine­ral­nej, her­bata, kawa (bez cukru).
 • Dzień 4: zupa kapu­ściana, około 4 banany, można też sobie pozwo­lić na odtłusz­czone mleko, 2 litry nie­ga­zo­wa­nej wody mine­ral­nej, her­bata, kawa (bez cukru).
 • Dzień 5: zupa kapu­ściana, około 30 dag gotowanego/upieczonego bez tłusz­czu mięsa (woło­wina, pierś z kur­czaka, indyk lub ryba), 6 pomi­do­rów, 2 litry nie­ga­zo­wa­nej wody mine­ral­nej, her­bata, kawa (bez cukru).
 • Dzień 6: zupa kapu­ściana, gotowane/upieczone bez tłusz­czu mięso (woło­wina, kur­czak, indyk lub ryba), warzywa (naj­bar­dziej pole­cane: zie­lone), 2 litry nie­ga­zo­wa­nej wody mine­ral­nej, her­bata, kawa (bez cukru).
 • Dzień 7: zupa kapu­ściana, brą­zowy ryż/kasza, warzywa, 2 litry nie­ga­zo­wa­nej wody mine­ral­nej, her­bata, kawa (bez cukru), soki owo­cowe i warzywne (bez dodatku cukru).

 

Aktyw­ność fizyczna

Pod­czas sto­so­wa­nia diety kapu­ścia­nej tre­ning fizyczny nie jest konieczny. Po jej zakoń­cze­niu nato­miast, jeśli nie chcemy przejść na inną dietę, należy koniecz­nie wdro­żyć porządny sys­tem ćwi­czeń, w prze­ciw­nym wypadku sta­niemy się ofia­rami efektu jojo.

 

W celu dobra­nia indy­wi­du­al­nego jadło­spisu i planu ćwi­czeń – zadzwoń do Ani pod numer tel: 795–491-211 lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego